STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Dr inż. Jerzy Kołłątaj urodził się 16 kwietnia 1947 roku w Jeleniej Górze. W 1966 r. ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku w specjalności elektroenergetyka. Następnie podjął studia na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku, które ukończył w 1970 roku z wyróżnieniem. W latach 1970-72 odbywa studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej otrzymując tytuł magistra inżyniera w specjalności elektrotechnika przemysłowa. W roku 1980 uzyskuje na Politechnice Warszawskiej tytuł doktora nauk technicznych. Praca doktorska obroniona z wyróżnieniem, dotyczyła statystycznej metody oceny dynamiki ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Dr inż. Jerzy Kołłątaj pracę zawodową rozpoczął w 1970 roku w Okręgowym Urzędzie Telekomunikacji Międzymiastowej w Białymstoku na stanowisku starszego instruktora, by w 1971 roku podjąć pracę w Zakładzie Konstrukcyjnym Precyzyjnego Sprzętu Medycznego Akademii Medycznej w Białymstoku. Następnie w 1972 roku zaczyna pracę w Centralnym Ośrodku Techniki Medycznej w Warszawie Oddział w Białymstoku, gdzie pracuje do roku 1991 kolejno na wielu stanowiskach, począwszy od starszego konstruktora, poprzez adiunkta, kierownika pracowni aparatury neurodiagnostycznej, po Dyrektora ds. naukowo-technicznych Oddziału. W tym czasie w latach 1984-1987 przebywa na stażu naukowym w Republice Federalnej Niemiec. Nieprzerwanie od roku 1991 jako właściciel, prowadzi własną firmę „AMEX” Research Corporation Technologies. Oprócz zajęć inżynierskich i naukowych dr inż. Jerzy Kołłątaj równolegle zajmuje się pracą dydaktyczną, kształcąc nowe pokolenia następców. W latach 1976 – 1995 pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, a od roku 1999 jako adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. W latach 2005-2009 prowadził zajęcia ze studentami Filii w Ełku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, na Wydziale Nauk Technicznych. Jest także promotorem ponad 110 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, z których wiele zostało wyróżnionych w konkursach oddziałowych SEP i konkursach krajowych na najlepszą pracę dyplomową. Dr inż. Jerzy Kołłątaj jest autorem ponad 40 publikacji naukowych, uczestniczył lub kierował w wielu projektach badawczych, prowadził wykłady na uczelniach zagranicznych, a także na seminariach SEP. Na przestrzeni lat uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych w wielu krajach świata oraz odbył wiele szkoleń i staży naukowo-przemysłowych m.in. w USA, RFN, Austrii, Wlk. Brytanii. Jest autorem ponad dwudziestu prac naukowo-badawczych i konstrukcyjnych wdrożonych do praktyki, stale współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami i instytutami w zakresie prac badawczych, konstrukcyjnych i wdrożeniowych dotyczących m.in. specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej dla różnych gałęzi nauki, medycyny i gospodarki. Na Politechnice Białostockiej był autorem i koordynatorem międzynarodowego projektu ERASMUS Narodowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także autorem budowy laboratoriów dydaktycznych oraz programów nauczania wielu przedmiotów z zakresu elektroniki profesjonalnej, przemysłowej i medycznej. Posiada także zgłoszenia patentowe. Jest rzeczoznawcą IR SEP.
W natłoku zajęć zawodowych dr inż. Jerzy Kołłątaj znajduje także czas na pracę społeczną, spełniając w SEP wiele funkcji m.in: wieloletniego Przewodniczącego Koła, Wiceprezesa Zarządu Oddziału, Prezesa Zarządu Oddziału Białostockiego przez dwie kadencje (1998-2006), Przewodniczącego Oddziałowej Komisji ds. Młodzieży i Studentów, Przewodniczącego Rady Ośrodka IRSEP w Białymstoku, przez wiele kadencji członka Zarządu Oddziału w Białymstoku, członka Krajowej Komisji ds. Młodzieży i Studentów, Przewodniczącego Oddziałowej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień, członka Centralnej Komisji Nagród i Wyróżnień, a także wieloletniego członka Zarządu Rady FSNT NOT w Białymstoku. Organizował lub brał czynny udział w organizacji wielu imprez stowarzyszeniowych jak: dwukrotnie spotkanie Rady Prezesów SEP, Dni Młodego Elektryka w Białymstoku, Olimpiady „Euroelektra” (przewodniczący okręgowej komisji konkursowej), wielu oddziałowych spotkań integracyjnych np. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryki oraz Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, 60-lecia Oddziału Białostockiego SEP.
Dr inż. Jerzy Kołłątaj posiada wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Honorową SEP, Złotą Odznakę Honorową NOT, medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, medal im. prof. Stanisława Fryze, odznakę „Zasłużony dla oświaty”, medale pamiątkowe z okazji 90-lecia SEP i 50-lecia NOT w Białymstoku, a także jest laureatem I nagrody za najlepszą publikację na konferencji międzynarodowej w Budapeszcie w 2003 r.
Dr inż. Jerzy Kołłątaj jest człowiekiem wyjątkowo utalentowanym, kontaktowym i koleżeńskim. Jego hobby to muzyka poważna i niepoważna, literatura i majsterkowanie.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone