STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Deklaracja członka SEP

Stowarzyszenie Elektryków Polskich powstało w 1919 r. Jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym. Dąży do zespolenia wysiłków elektryków w służbie Narodu.

Cele SEP określa §8 Statutu:

 1. propagowanie społecznie użytecznego wykorzystywania elektryki dla wspomagania rozwoju gospodarczego kraju,
 2. inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach elektryki i dziedzinach pokrewnych; popularyzowanie elektryki, jej historii i twórców – szczególnie polskich,
 3. działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 4. działanie na rzecz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz społeczeństwa informacyjnego,
 5. oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług elektrycznych oraz upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; popularyzacja bezpiecznego i racjonalnego użytkowania wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycznej,
 6. doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie etyki zawodowej elektryków,
 7. krzewienie w społeczeństwie kultury technicznej i ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i poszanowania energii,
 8. integrowanie środowiska i tworzenie przyjacielskich więzi członków,
 9. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami elektryków,
 10. ochrona zawodu i interesów członków SEP.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być (§11 pkt 1):

 1. osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się z elektryką,
 2. studenci wyższych uczelni o specjalnościach związanych z elektryką,
 3. technicy wszystkich dziedzin elektryki,
 4. absolwenci oraz uczniowie ostatniego roku średnich szkół zawodowych i słuchacze szkół pomaturalnych o specjalnościach związanych z elektryką,
 5. inne osoby, których osiągnięcia w dziedzinie elektryki lub działalność na rzecz SEP uzasadniają przyjęcie.

Kandydat na członka składa pisemną Deklarację członka SEP. Formularz tutaj. Deklarację winno podpisać dwóch wprowadzających członków SEP. Podpisaną deklaracje wstąpienia SEP należy złożyć w kole lub Oddziale Stowarzyszenia. W przypadku, gdy kandydat nie ma członków wprowadzających winien zasięgnąć porady w Oddziale Stowarzyszenia.
Oddział Stowarzyszenia po załatwieniu stosownych czynności z zarejestrowaniem kandydata zawiadamia go o decyzji Zarządu Oddziału. W przypadku, jeśli kandydat spełnia warunki określone Statucie zaprasza go celem wręczenia legitymacji członkowskiej.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone