STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Od pięćdziesiątki do sześćdziesiątki

Szanowni Czytelnicy! Koleżanki i Koledzy!

Obejmując w 1990 roku funkcję prezesa Oddziału Białostockiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich nie przewidywałem, że będę miał zaszczyt przewodniczyć Oddziałowi w okresie, w którym obchodzona będzie 50-ta rocznica utworzenia Stowarzyszenia na Białostocczyźnie. Niezwykle szybko upłynęło kolejne 10 lat i obchodzimy następny jubileusz. Życzę, aby aktywność i pomysłowość naszych członków pozwoliła na świętowanie kolejnych okrągłych dat.

Wiktor Ostasiewicz Prezes Oddziału 1990 – 1998

Szacowność wieku naszego Oddziału żadną miarą nie dotyczy naszych ciągle młodych Koleżanek Kolegów, którzy razem ze mną próbowali być użyteczni dla naszego Stowarzyszenia przez ostatnie osiem lat. Ten okres umożliwił mi lepsze poznanie specyficznych i nie zawsze łatwych problemów naszego środowiska oraz wielu ciekawych i twórczych jego reprezentantów. Refleksja nad minionym okresem uprawnia mnie do tego, że zarówno moje i nas wszystkich sukcesy i niepowodzenia są także niezaprzeczalnym doświadczeniem i bogactwem, które chciałbym przekazać nie tylko mojemu następcy, ale wszystkim Koleżankom i Kolegom związanym z naszym Stowarzyszeniem. Niech ten Biuletyn, będący znaczącym dorobkiem ostatnich dwóch kadencji w zakresie wzajemnego komunikowania się, będzie nadal miejscem wymiany naszych doświadczeń zawodowych, służąc z pożytkiem środowisku elektryków w naszym regionie.

Jerzy Kołłątaj Prezes Oddziału 1998 – 2006

W maju tego roku minęło 60 lat od powołania Oddziału Białostockiego SEP. Przez lata zmieniały się warunki jego działalności. Śledząc historię, możemy podziwiać wielką umiejętność doboru metod i form organizacji, aby w określonych uwarunkowaniach możliwie najlepiej służyć regionowi i krajowi w zgodzie z przesłaniem: „Stowarzyszenie Elektryków Polskich dąży do integracji wysiłków elektryków w służbie Narodowi i w dziele ogólnoludzkiego postępu” – zawartym w preambule statutu naszego Stowarzyszenia. „Zasady etycznego postępowania członków SEP”, przyjęte przez XXIX WZD w 1998r. w Krakowie, podkreślają istotę naszego działania, nasze zobowiązania. Jestem przekonany, że wszyscy doświadczamy prawdziwie koleżeńskiego wsparcia i otwartych, uczciwych dyskusji nad każdym poruszonym problemem. To dobrze rokuje naszemu Oddziałowi, jego członkom, tym bardzo i mniej doświadczonym, nam wszystkim. Hasło Jacka Szpotańskiego „SEP – stowarzyszeniem przyjaciół” wciąż nadaje dodatkowy sens naszej działalności, w której kwestie merytoryczne z pewnością będą uzupełniane znakomitą atmosferą i świadomością wspólnych celów i dążeń.

Mirosław Kasacki Prezes Oddziału 2006 –

Od pięćdziesiątki do sześćdziesiątki

10 lat temu Oddział Białostocki SEP obchodził piękną uroczystość – 50-lecie działalności – „Złoty Jubileusz”. Zanim spróbujemy streścić ostatnie 10 lat, warto przypomnieć niektóre daty i fakty.

 • Zjazd założycielski Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich, bo taką nazwę pierwotnie nosiło nasze stowarzyszenie, odbył się w dniach 7-9 czerwca 1919 roku w Warszawie, z inicjatywy kół elektryków z Warszawy, Lwowa, Krakowa i Łodzi,
 • W Zjeździe uczestniczyło 358 osób, a wśród nich inż. Kazimierz Riegert z Elektrowni Białystok, późniejszy jej długoletni dyrektor,
 • Wśród celów i zadań w przyjętym statucie znalazły się między innymi;
 • Wspólne prace nad całokształtem zagadnień elektrotechnicznych,
 • Krzewienie wiedzy elektrotechnicznej,
 • Popieranie uczelni elektrotechnicznych,
 • Opracowanie przepisów i słownictwa elektrotechnicznego.
 • Współdziałanie w rozwoju rodzimego przemysłu elektrotechnicznego,
 • Pierwszym Przewodniczącym Tymczasowego Zarządu wybrano prof. Mieczysława Pożaryskiego, a w skład Zarządu weszli – Stanisław Bieliński, Stanisław Domagalski, Kazimierz Drewnowski, Ksawery Gnoiński, Roman Podoski, Gabriel Sokolnicki, Kazimierz Szpotański i Józef Tomicki.
 • Początki stowarzyszenia bardzo trafnie opisuje preambuła do aktualnego statutu:

  Stowarzyszenie Elektryków Polskich kontynuuje rozpoczętą pod koniec dziewiętnastego wieku działalność społeczną elektryków polskich, stymulującą rozwój elektryki na ziemiach polskich i sprzyjającą wykorzystaniu osiągnięć elektryki dla dobra Polski.

  Powstałe w 1919 roku Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich, które w 1928 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich, stało się ośrodkiem jednoczącym elektryków. W 1929 roku doszło do połączenia ze Stowarzyszeniem Radiotechników Polskich, a w 1939 – ze Związkiem Polskich Inżynierów Elektryków oraz Stowarzyszeniem Teletechników Polskich. Nastąpiło scalenie działalności społecznej elektryków wszystkich specjalności w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Stowarzyszenie Elektryków Polskich dąży do integracji wysiłków elektryków w służbie Narodowi i w dziele ogólnoludzkiego postępu.

 

 • W roku 1939 – SEP liczył w 13 oddziałach – 1414 członków zwyczajnych i 86 zbiorowych,
 • W Białymstoku proces tworzenia się organizacji sepowskiej rozpoczął się dopiero po wojnie. Z inicjatywy grupy inżynierów i techników z energetyki zawodowej powstało koło, a w maju 1946 roku Zarząd Główny powołał Oddział Białostocki SEP,
 • Pierwszy Zarząd Oddziału wybrano w składzie: prezes – Karol Białkowski, sekretarz – Stanisław Pawłowski, członkowie – Aleksander Jelski, Walenty Kopijkowski, Feliks Piotrowski, Sylwester Rode, Józef Słaboszewicz i Leon Wołąsewicz.
 • Jako najważniejsze zadania założyciele uznali;Image
 • Zwiększenie liczebności Oddziału,
 • Nawiązanie współpracy z innymi Oddziałami,
 • Szkolenie kadry elektryków, starania o utworzenie średniego i wyższego szkolnictwa elektrycznego,
 • Z inicjatywy SEP w roku 1948 powstało Państwowe Liceum Elektryczne II stopnia, w którym zajęcia specjalistyczne prowadziło wielu członków SEP,
 • W roku 1949 wspólnym staraniem stowarzyszeń naukowo – technicznych zjednoczonych w Naczelnej Organizacji Technicznej, a której prezesem był wówczas prezes SEP – Karol Białkowski uzyskano zgodę Ministerstwa Oświaty na założenie Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT, a było to 24 listopada 1949 roku i jest to data powstania szkolnictwa wyższego w Białymstoku.
 • Pierwszym Rektorem tej uczelni został mgr inż. Karol Białkowski.

ImagePo tym krótkim spojrzeniu na dalszą przeszłość, można wrócić do przeszłości bliższej, jaką była uroczystość 50-lecia Oddziału, która miała miejsce w dniach 11-12 maja 1996 roku i będzie to początek relacji wynikający z tytułu tego artykułu. Współorganizatorami obchodów były instytucje od dawna związane ze Stowarzyszeniem, wspierające je, a członkowie SEP w nich zatrudnieni mieli i mają wielki wkład w rozwój SEP.

W Prezydium Jubileuszu, któremu przewodniczył Prezes Oddziału – Wiktor Ostasiewicz, zasiedli – Rektor Politechniki Białostockiej – prof. Tadeusz Citko oraz szefowie: Telekomunikacji Polskiej S.A. Zakład Telekomunikacji w Białymstoku – Barbara Łękawa, Zakładu Energetycznego Białystok S.A. – Jarosław Bartel i Elektrociepłowni Białystok SA – Andrzej Schroeder, a obok nich – sekretarz I-go Zarządu Oddziału z roku 1946 i późniejszy jego prezes – Stanisław Pawłowski.

ImageNa uroczystość przybyli między innymi: Prezes SEP – Cyprian Brudkowski, Sekretarz Generalny – Jan Grzybowski, Wojewoda Białostocki – Andrzej Gajewski, przedstawiciele władz lokalnych, sąsiednich oddziałów SEP, stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstw, kół – w sumie ponad 130 osób.

Prezes SEP kol. Cyprian Brudkowski wysoko ocenił dokonania Oddziału, a wręczając Prezesowi Ostasiewiczowi prezent – zegar, wśród wielu życzeń zawarł również takie aby odmierzał on czas Oddziałowi jak najwolniej. Zegar ten wisi w Biurze Oddziału, liczy godziny i minuty, zegar Kolegi Cypriana niestety zatrzymał się 7 lutego 2004 roku.

Image

W czasie uroczystości zostały nadane obok innych odznak, pierwsze w historii Oddziału godności Zasłużonego Seniora SEP, które otrzymali koledzy: Stanisław Pawłowski, Ryszard Mazgajski (Prezes Oddziału w latach 1969-1984), Bogdan Siuda (Prezes Oddziału w latach 1984-1990), Zenon Tworkowski, Anatol Komorowski i Edward Karpiński.

Pierwsza część uroczystości odbywała się w starej sali konferencyjnej białostockiego Domu Technika, druga zaś w gościnnym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ENERGETYK w Okoniówku, który wielokrotnie przedtem, a i potem gościł „sepowskie towarzystwo”.

Image

Program II części obejmował sesję naukowo – techniczną i „nie tylko”, przy czym „nie tylko” przeciągnęło się do białego rana (noce w maju już są krótkie).

W czasie obchodów był wygłoszony referat 50 lat SEP i elektryki na Białostocczyźnie – rys historyczny. Relacja z uroczystości i fragmenty referatu ukazały się w Spectrum nr 5-6 z roku 1996, później również w numerze próbnym Biuletynu Oddziału Białostockiego SEP w czerwcu 1998. Aktualnie można je znaleźć na stronie internetowej Oddziału www.sep.bialystok.pl.

ImageReferat spotkał się bardzo życzliwym przyjęciem i spowodował wręcz presję na autora aby opracował wersję rozszerzoną, która byłaby opublikowana. Autor referatu, Mirosław Sosnowski namówił do współpracy Kolegę Zenona Tworkowskiego posiadającego olbrzymią wiedzę „historyczno-elektryczną” i pamięć dłuższą o 10 lat. Współpraca była bardzo owocna, chociaż niełatwa z powodu cech charakterologicznych obu autorów. W kwestiach partii spornych najlepiej było rozlać kawę (mocną) na rękopis i zaczynać od początku i to był sposób na kompromis, czy też consensus. A w wyniku tego powstało 100-stronicowe „dziełko”, pod tytułem „50 lat elektryki i SEP na Białostocczyźnie”, w którym również ma swój udział Kolega Grzegorz Klentak, który opracował je technicznie.

Z przedmowy: Autorzy podjęli się niełatwego zadania, zakładając z góry, że będzie to garść wspomnień o ludziach i faktach. Dysponowaliśmy skromnym materiałem archiwalnym. Staraliśmy się uwypuklić charakterystyczne daty, zdarzenia i osiągnięcia. Przytoczyliśmy nazwiska bardzo wielu Koleżanek i Kolegów mając świadomość, że nie wszystkich, których bezinteresowny trud przyniósł zasłużoną pozycję Oddziału Białostockiego w Stowarzyszeniu i w regionie.

Niech te strony służą starszym dla przypomnienia, a młodszym dla poznania historii białostockiego SEP-u oraz powstania i rozwoju elektryki w naszym regionie.

Książeczka ukazała się w I półroczu roku 1998, opisuje pierwsze 50 lat Oddziału. Po namyśle formuła „garści wspomnień” i opisu wybranych zdarzeń została przyjęta również w tym artykule.

Ważne wydarzenia statutowe

19 października 1996 roku XXVII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów uchwalił nowy statut SEP.

Image14 marca 1998 roku w czasie Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału nastąpiła zmiana w „sztafecie prezesów” – Wiktora Ostasiewicza po dwóch kadencjach prezesowania zastąpił Jerzy Kołłątaj. Wybrano również pozostałe władze statutowe Oddziału oraz delegatów na Walny Zjazd Delegatów w Krakowie – Mirosława Sosnowskiego, Krzysztofa Woliń-skiego, Zenona Karwowskiego, Bogdana Siudę i Edwarda Karpińskiego. Prezes Kołłątaj otrzymał mandat delegata z tytułu pełnionej funkcji.

Walne Zgromadzenie wśród wielu uchwał przyjęło również taką: zintensyfikować informację o działalności Oddziału i Stowarzyszenia, m. innymi przez wydawanie biuletynu informacyjnego Oddziału.

ImagePomysł na stworzenie biuletynu „chodził po kilku głowach” od dłuższego czasu, ale dopiero przymus uchwały spowodował, „że słowo stało się ciałem”. W czerwcu 1998 wydaliśmy numer próbny, a że uznano iż próba była udana, niniejszy numer jest 27-ym z kolei. Od początku wśród zmieniającego się składu redakcyjnego funkcje Naczelnego i Technicznego przyznali sobie samozwańczo autorzy niniejszego artykułu. Potem Zarząd Oddziału to usankcjonował, a w składzie Redakcji znaleźli się: Marek Powichrowski piszący felietony o frapujących tytułach i treści zmuszającej do myślenia oraz Bogusław Łącki z wieloma pomysłami na zawartość merytoryczną i zasilenie kasy na druk biuletynu. Biuletyn przyjął formułę informacyjno-edukacyjną i okazał się również znakomitą pomocą do napisania tego artykułu. W niektórych partiach wykorzystano „gotowce”.

Image29 i 30 maja 1998 roku nasz Oddział zorganizował „przedzjazdowe” spotkanie Prezesa SEP Cypriana Brudkowskiego z prezesami wszystkich oddziałów poprzedniej i aktualnej kadencji poświęcone swobodnej wymianie poglądów na stan obecny i przyszłość Stowarzyszenia w tym również zbliżającym się wyborom na WZD.

Prezes Brudkowski dziękował „starym” prezesom za 4-letnią współpracę, a nowym (tutaj Markowi Grzywaczowi z Radomia) życzył wytrwałości i sukcesów w działalności sepowskiej. Wszyscy zebrani otrzymali prezenty, którymi były prace uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu, bo w tym miasteczku miało miejsce to spotkanie. W programie był również spektakl w Teatrze Wierszalin – Prawiek i inne czasy – adaptacja powieści Olgi Tokarczuk. Na marginesie – Teatr ten po wielu perypetiach wrócił znowu do Supraśla, a dyrektor Tomaszuk wystawia kolejne sztuki wzbudzające zainteresowanie a czasami kontrowersje i oburzenie, które zwiększają zainteresowanie.

W czasie kolacji koleżeńskiej Prezes Brudkowski przyznał koledze Kołłątajowi tytuł „najelegantszego prezesa oddziału”.

Image

W programie była również przejażdżka wozami konnymi po Puszczy Knyszyńskiej i dalsze wycieczki po Białostocczyźnie

 

W dniach 2-5 lipca 1998 odbył się w Krakowie XXIX Walny Zjazd Delegatów SEP z udziałem blisko 300 delegatów i gości, wśród nich 6-osobowa delegacja białostocka i kol. Wiktor Ostasiewicz jako członek ustępującego Zarządu. Charakterystycznym zdarzeniem było przyjęcie przez Zjazd „Zasad etycznego postępowania członków SEP” zwanego również dekalogiem elektryków.

Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich, świadomi znaczenia technologii stosowanych w różnych dziedzinach elektryki oraz ich wpływu na jakość życia, rozwój gospodarki i ochronę środowiska naturalnego, biorąc osobistą odpowiedzialność za skutki swej działalności wobec kolegów, współpracowników i społeczeństwa, zobowiązują się:

 1. Wykorzystywać swą wiedzę i umiejętności dla powiększania dobrobytu społeczeństwa, tworząc dobra materialne, rozwijając naukę, kulturę i inne wartości wyższego rzędu.
 2. Wywiązywać się ze swych obowiązków, w tym również w stosunku do stowarzyszenia, którego są dobrowolnymi członkami.
 3. Przestrzegać, aby podejmowane decyzje spełniały wymogi bezpieczeństwa, zdrowia i dobra publicznego, a także ujawniać czynniki mogące zagrażać społeczeństwu lub środowisku naturalnemu.
 4. Umacniać autorytet zawodu i stowarzyszenia poprzez wysoki poziom wykonywanej pracy, cenić swą godność osobistą, odrzucać przekupstwo w każdej formie.
 5. Nie ulegać wpływom lub naciskom zewnętrznym, przeciwstawiać się wadliwym koncepcjom oraz realizacji złych rozwiązań technicznych i błędnych decyzji gospodarczych.
 6. Podnosić swe umiejętności zawodowe i podejmować prace stosownie do posiadanych kwalifikacji, wiedzy fachowej i doświadczenia.
 7. Sprawdzać i opiniować rzetelnie rozwiązania techniczne, przyjmować uwagi krytyczne, uznawać i poprawiać zaistniałe błędy.
 8. Sprawiedliwie i obiektywnie oceniać każdą pracę, także kolegów i podwładnych, nie przypisując sobie cudzych osiągnięć i zasług.
 9. Dbać o wysoki poziom kultury i etyki w życiu codziennym w wypowiedziach, artykułach i korespondencji.
 10. Stwarzać atmosferę koleżeńskiej współpracy, szanować przełożonych, kolegów i współpracowników, niezależnie od ich przekonań czy też pozycji społecznej, pomagać im w zawodowym rozwoju i wspierać ich w postępowaniu zgodnym z zasadami etycznego postępowania.

Wybory władz odbyły się wg nowego statutu. Prezesem SEP na kolejną kadencję został profesor Stanisław Bolkowski. Wybrano również 15-osobowy Zarząd Główny w skład którego wszedł kol. Mirosław Sosnowski, 8-osobową Główną Komisję Rewizyjną i 5-osobowy Główny Sąd Koleżeński.

Image

7-9 czerwca 1999 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się XXX Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SEP w 80-tą rocznicę powołania Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich, w którym z Oddziału Białostockiego wzięli udział delegaci wybrani na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału (mandat trwa całą kadencję), przedstawiciele członków wspierających – Barbara Łękawa – TPSA Zakład Telekomunikacji w Białymstoku, Jarosław Bartel – Zakład Energetyczny Białystok S.A., Wiktor Ostasiewicz – PMT TELEMOR oraz członkowie Studenckiego Koła SEP na Politechnice Białostockiej – Mariusz Ołdziej, Wojciech Kochański i Artur Gerc.

Image

Prezes SEP Stanisław Bolkowski wygłosił referat programowy pt. SEP stowarzyszeniem XXI wieku, w którym omówił stan aktualny i przewidywane kierunki rozwoju elektryki, skutki społeczne i gospodarcze z tym związane oraz miejsce i rolę SEP w tych procesach. Warto przypomnieć niektóre fragmenty:

 • Spośród różnych dziedzin nauki i techniki , które w XXI wieku będą miały dominujący wpływ na warunki życia społeczeństw, elektryka zajmować będzie jedno z pierwszych miejsc.
 • Przyjęcie właściwych kierunków rozwoju elektryki zależeć będzie w dużej mierze od samych elektryków i dbałość o to jest podstawowym ich obowiązkiem.
 • Działania informacyjne SEP dotyczące członków i środowiska elektryków powinny skupiać się na:
 • Wspieraniu aspiracji do samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • popularyzowaniu polskiej myśli naukowej i technicznej, a także osiągnięć przemysłu krajowego,
 • tworzeniu forum wymiany myśli i poglądów inżynierów i techników elektryków, umożliwiającego również krytykę braków i niedociągnięć,
 • wewnątrzstowarzyszeniowym informowaniu o działalności poszczególnych grup i ogniw SEP.

Image16 marca 2002 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Białostockiego, które pozytywnie oceniło działalność dotychczasowych władz oddziału, a szczególnie jego Prezesa kol. Jerzego Kołłątaja i w nagrodę wybrało go na następną kadencję. Na Walnym Zjeździe Delegatów SEP w Zielonej Górze Oddział oprócz Prezesa reprezentować mieli: Mirosław Kasacki, Mirosław Sosnowski, Wiktor Ostasiewicz, Zenon Karwowski, Grzegorz Rogowski i Krzysztof Woliński.

Zgromadzenie przyjęło szereg wniosków zobowiązujących władze i Zarządy Kół, między innymi do dołożenia wszelkich starań aby członkowie SEP nie tracili kontaktu ze Stowarzyszeniem w chwili ukończenia studiów, przejścia na emeryturę lub utraty zatrudnienia, kontynuowania dotychczasowych form działalności na rzecz młodzieży i studentów, i dalszego wydawania Biuletynu Oddziału.

W dniach 28-30 czerwca 2002 roku w Zielonej Górze odbył się XXXI Walny Zjazd Delegatów SEP pod hasłem „Nowoczesna edukacja i wiedza warunkiem rozwoju Polski”. W czasie Zjazdu wygłoszono dwa referaty: Cele i zadania Stowarzyszenia Elektryków Polskich w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku – prof. Stanisław Bolkowski oraz Rola i zadania SEP w edukacji elektryków na początku XXI wieku – prof. Czesław Królikowski.

Image

Podobnie jak w Białymstoku przedłużono kadencję dotychczasowemu Prezesowi Stowarzyszenia prof. Stanisławowi Bolkowskiemu. Do Zarządu Głównego wszedł kol. Mirosław Sosnowski a do Głównej Komisji Rewizyjnej – kol. Krzysztof Woliński. Tradycyjną kolację koleżeńską urządzono w urokliwej zielonogórskiej Palmiarni.

Zarząd Oddziału zgłosił Prezesowi SEP propozycję zorganizowania na początku kadencji wspólnego posiedzenia Zarządu Głównego i Rady Prezesów, która został przyjęta z zadowoleniem i w dniach 27 i 28 września 2002 roku gościliśmy w Okoniówku ponad 50 osób. Zarząd Główny powołał Centralne Komisje – organy robocze i doradcze ZG, a Rada Prezesów wybrała swego Dziekana, którym został Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego – Jerzy Barglik, który za 4 lata zostanie wybrany Prezesem SEP zastępując kol. Stanisława Bolkowskiego.

ImageJak zwykle spotkanie miało oprawę artystyczną na wysokim poziomie – wystąpił Teatr Cieni OKNO, zespół muzyczny SARAKINA, artyści z Białostockiego Teatru Lalek rozśpiewali towarzystwo przy kolacji koleżeńskiej, a wielkie brawa zebrał Krzysztof Daukszewicz za znane i mniej znane piosenki i dowcipy.

W programie turystycznym goście poznawali jeziora augustowskie. Prezes Bolkowski bardzo serdecznie podziękował Oddziałowi na łamach Biuletynu Oddziału (nr 14) za organizację spotkania i pochwalił za całokształt działalności (zasłużenie).

Image

W imieniu własnym i uczestników wyjazdowego zebrania Zarządu Głównego SEP i Rady Prezesów SEP, bardzo serdecznie dziękuję Koledze dr inż. Jerzemu Kołłątajowi, Prezesowi Oddziału Białostockiego SEP oraz Koleżankom i Kolegom – współorganizatorom spotkania – za doskonałe przygotowane tego wspólnego posiedzenia na pięknej Ziemi Białostockiej, której wyjątkowa gościnność na długo pozostanie w pamięci gości.

17 grudnia 2004 odbył się XXXII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP poświęcony 85 rocznicy powstania SEP i zmianom w statucie.

Statut między innymi wprowadził Komisję Wyborczą jako organ doradczy i roboczy Walnych Zjazdów Delegatów, której zadaniem jest inicjowanie i zbieranie kandydatur do władz naczelnych i organów oraz ich rekomendowanie zjazdowi. Do 9-osobowej Komisji Wyborczej, która miała działać do kolejnego WZD w roku 2006 wybrano kol. Wiktora Ostasiewicza.

Image25 marca 2006 roku obradowało kolejne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Białostockiego SEP. Podsumowano kadencję 2002-2006, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, uchwalono wnioski, a wśród nich o kontynuowaniu wydawania Biuletynu. Nastąpiła „zmiana pałeczki w sztafecie prezesów”, kolegę Jerzego Kołłątaja zmienił kolega Mirosław Kasacki. Wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i delegatów na Walny Zjazd w Łodzi.

Image23-24 czerwca 2006 roku odbył się XXXIII Walny Zjazd Delegatów SEP w Łodzi pod hasłem „Przyszłość nauki i techniki w elektryce”. Oddział Białostocki reprezentowali – Mirosław Kasacki, Jerzy Kołłątaj, Mirosław Sosnowski, Krzysztof Kobyliński, Wiktor Ostasiewicz i Krzysztof Woliński. Na Zjeździe wygłoszono dwa referaty: „Założenia programowe działalności Stowarzyszenia” i „Nowoczesna elektryka rewolucjonizuje gospodarkę. Potrzeby+Pomysły+Pieniądze=Rozwój”.

Nowym Prezesem SEP na kadencję 2006-2010 został Kolega Jerzy Barglik, a z naszego Oddziału do Zarządu Głównego wybrano – Krzysztofa Wo-liń-skiego, do Głównej Komisji Rewizyjnej – Bogumiłę Pawluk, do Głównego Sądu Koleżeńskiego – Grzegorza Klentaka, a do Komisji Wyborczej – Wiktora Ostasiewicza.

Przyjemne z pożytecznym

Od wielu lat Oddział organizuje spotkania koleżeńskie służące integracji środowiska, wymianie poglądów i doświadczeń, a programy techniczne także „poszerzeniu horyzontów”. Przeważnie odbywają się one w gościnnych Ośrodkach – ENERGETYK w Okoniówku lub PUSZCZA w Supraślu, a ostatnio w Bobrowej Dolinie. Można wspomnieć czasy gdy woziło się na takie spotkania pierwsze komputery, faxy, telefony, które później stały się komórkowymi i tak dalej.

ImageTechnika poszła naprzód w szalonym tempie, więc i tematyka trochę się zmieniła, ale nadal zaprzyjaźnione firmy prezentują swoje nowości, kolejni prelegenci dokładają starań aby zainteresować zebranych, a mają bardzo silną konkurencję czyli piękne okolice i pogodę przeważnie sprzyjającą, jak chociażby te w Jesiennych Spotkaniach.

 

 

W programach edukacyjnych Spotkań były poruszane różnorodne tematy:

Supraśl 2003

 • „Zagrożenia występujące we współczesnych sieciach elektrycznych, możliwości ich wykrywania i eliminacji” – Maciej Sałasiński (Biuro Projektów i Usług Inwestorskich PROMAC z Łodzi),
 • „Bezpieczna praca w energetyce” – Zygmunt Grzędziński (Zakład Energetyczny Białystok S.A.),
 • „Nowe opracowania Zakładu Doświadczalnego Instytutu Energetyki w Białymstoku” – Stanisław Kiszło (ZD IE Białystok) i Krzysztof Stasiewicz (MAKS s.c. Białystok),
 • „Efektywne i oszczędne pompowanie” – Krzysztof Lotko i Mirosław Murawski (APS Sp. z o.o. Białystok)

Supraśl 2004

 • „Rozwój i zagrożenia wytwórczości w regionie Podlasia w perspektywie najbliższych lat” – Kazimierz Cywiński (Politechnika Białostocka),
 • „Nowe trendy w dziedzinie ochrony odgromowej” – Andrzej Sowa (Politechnika Białostocka),
 • ” Blaski i cienie energetyki słonecznej” Krzysztof Zaremba (Politechnika Białostocka),

Bobrowa Dolina 2005

 • „Człowiek twórcą, ośrodkiem i celem życia społeczno-gospodarczego” – ks. dr Dariusz Wojtecki (Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Bia-łym-stoku),
 • „Oznaczanie wyrobów znakiem CE w świetle dyrektywy LVD oraz EMC” – Maciej Szumski (PLUM sp.z o.o.),
 • „Diody oświetleniowe LED” – Krzysztof Zaremba (Politechnika Białostocka),
 • „Kompensacja mocy biernej, a jakość energii elektrycznej” – Jolanta Arendarska (Taurus – Technics sp.j. Katowice),
 • „Przenikanie pozaeuropejskich systemów organizacji pracy i przedsiębiorczości do produkcji krajowej” – Kazimierz Cywiński ( Politechnika Białostocka),

Zawsze w tych spotkaniach były:

ImageImage
dobra muzyka, dobra kuchnia,
Image
i inne atrakcje

Milenijne Spotkanie Noworoczne w Okoniówku 26-28.01.2001 zasługuje na specjalne przypomnienie.

Przybyło na nie ponad 130 osób. Władze naczelne Stowarzyszenia reprezentował kol. Ryszard Chojak – wiceprezes SEP, Oddział Łomżyński – kol. Mirosław Sajczyk – prezes oraz Andrzej Borkowski i Janusz Zych – wiceprezesi, członków wspierających SEP – Dyrektorzy – Mirosław Kasacki z Zakładu Energetycznego Białystok S.A., Alina Chojnacka z Elektrociepłowni Białystok, Andrzej Jelski z Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych, Bogusław Łącki z APS sp z o.o., Politechnikę Białostocką – Dziekan Wydziału Elektrycznego – Brunon Lejdy, profesorowie Kazimierz Cywiński i Andrzej Sowa.

ImageSilną ekipę przysłał Instytut Energetyki: Jacek Wańkowicz – dyrektor, Andrzej Piłatowicz – zastępca, Krzysztof Kobyliński – dyrektor Zakładu Doświadczalnego w Białymstoku.

Tego bowiem dnia Kolega Ryszard Chojak wręczył im Medal Prezesa SEP jaki Zakład Doświadczalny IE w Białymstoku zdobył na III Międzynarodowych Targach Energetyki ENEX 2000 w Kielcach w październiku 2000 za rozłącznik napowietrzny słupowy typu RNS – 24 A1K z napędem silnikowym typu NKM-1.

W dalszej części spotkania dyrektor Kobyliński zapoznał z organizacją i produkcją swojej firmy ilustrując swoje wystąpienie filmem oraz oprowadzając po wystawie jaką Zakład w Okoniówku zorganizował.

W części lżejszej pierwszego dnia wystąpił zespół muzyczny SARAKINA grający melodie bałkańskie oraz kwartet Nokturn z klasyką i przebojami. Wieczorem podziwiano pokaz fajerwerków, których efekt wizualny doskonale wspomagała muzyka, a wieczór ten (w nocy) zakończyło ognisko (bez ogniska). Szef Ośrodka Energetyk z uwagi na nienajlepsze warunki atmosferyczne i liczbę uczestników zaproponował ten punkt programu w sali jadalnej i miał rację. Raczyliśmy się chlebem ze smalcem tutejszym, bigosem i kiełbasą pieczoną, a numer jeden menu stanowiły dwa prosiaki bardzo dobrze upieczone z kaszą gryczaną. Grzane wino i aktorzy Białostockiego Teatru Lalek poderwali obecnych do zbiorowego śpiewu (najlepiej wyszła nam Cicha Woda), a potem do tańca (wszystkie wychodziły bardzo dobrze), a „ognisko” długo nie gasło.

Sesja naukowo – techniczna (na drugi dzień) miała następujący program:Image

 • Ojciec dr Roman Marcin Olejnik (Politechnika Częstochowska) – Filozofia, nauka, religia z punktu widzenia kapłana i matematyka
 • Mgr inż. Marek Powichrowski – 5 x N, czyli moja lista przebojów XX wieku w informatyce
 • Dr inż. Michał Grygoruk (Lan Serwis sp. z o.o. Białystok) – Czy budynek naprawdę musi być inteligentny?
 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Cywiński (Politechnika Białostocka) – Rys historyczny reklamy dla potrzeb elektryki i komunikacji
 • Dr inż.Wojciech Winogrodzki (T-matic Białystok) – Informatyczne wspomaganie zarządzania procesu obsługi zdarzeń awaryjnych i usterek
 • Dr inż.Jerzy Gryko (Energoprojekt Consulting S.A. Warszawa) – Stan wdrażania rynku energii w kraju
 • Mgr inż. Wojciech Nowaczyk (C and C Partners Telecom sp z o.o. Leszno) – System okablowania domów i mieszkań domNET

Ojciec Olejnik był również bohaterem wieczoru, gdy w czasie bardzo uroczystej kolacji koleżeńskiej sypał dowcipami jak z rękawa (rękawy w habicie są obszerne) wzbudzając huragany śmiechu, mimo że nie używał „brzydkich” wyrazów i nie wkraczał w politykę. Za „całokształt występów” otrzymał krawat sepowski.

Drugim bohaterem był doskonały iluzjonista pan Maciej Pol, który obok klasycznych numerów z kartami, kółkami, wędrówką przedmiotów, obrócił głowę swojej asystentki o kilka tysięcy stopni tam i z powrotem, potem zamknął tą asystentkę w skrzyni, którą to skrzynię zmniejszył kilkakrotnie, potem przebił tę skrzynię kilkoma mieczami i wszystko to bez jakiejkolwiek szkody dla tej uroczej dziewczyny.

Image

Tę wielce udaną imprezę, która będzie długo zapamiętana, udało się zorganizować przy wydatnej pomocy również finansowej wielu zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem firm.

Dni Światowe i Międzynarodowe

SEP od lat jest jednym z głównych organizatorów centralnych obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji. Również staraniem SEP Dzień Elektryka stał się Międzynarodowym. Oddział organizował lokalne uroczystości Dnia Telekomunikacji zwykle z Telekomunikacją Polską w jej białostockiej siedzibie lub w Domu Technika. Odbywały się pod różnymi hasłami:

 • 1998 – Telekomunikacja a handel
 • 1999 – Elektroniczna gospodarka
 • 2000 – Telekomunikacja ruchoma
 • 2001 – Internet – wyzwania i możliwości
 • 2002 – DT Cyfrowe Techniki Komunikacyjne dla każdego; umożliwienie ludziom przekroczenia cyfrowej bariery
 • 2003 – Pomóc wszystkim ludziom świata w komunikowaniu się.

W czasie tych obchodów miały miejsce seminaria, wystawy sprzętu i demonstrowane były nowoczesne techniki. Towarzyszyła temu dobra muzyka i występy kabaretowe. W roku 2003 obecny w tym czasie w Białymstoku prezes SEP prof. Stanisław Bolkowski odbywał „wideokonferencję” z organizatorami obchodów centralnych w Warszawie.

ImageW roku 2004 lokalne obchody Międzynarodowego Dnia Elektryki zorganizowały wspólnie Oddział Białostocki i Zakład Energetyczny Białystok S.A. członek wspierający to Stowarzyszenie. Impreza odbyła się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ENERGETYK w Okoniówku w dniach 25-26 czerwca i miała charakter spotkania koleżeńskiego przedstawicieli kół zrzeszonych w Oddziale Białostockim i władz Oddziału. Gościem honorowym spotkania był Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich prof. Stanisław Bolkowski. W spotkaniu uczestniczyli również: Wicewojewoda Podlaski Jerzy Półjanowicz, Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Halina Rutkowska, zastępca Prezydenta m. Białegostoku Marian Blecharczyk, prezesi sąsiednich Oddziałów SEP – Łomżyńskiego Mirosław Sajczyk i Suwalskiego Zenon Sosnowski, Prorektor Politechniki Białostockiej prof. Mikołaj Busłowicz, przedstawiciele Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej i wielu firm nie tylko lokalnych.

ImageCzęść seminaryjną rozpoczął Dyrektor Muzeum Techniki w Warszawie inż. Jerzy Jasiuk prelekcją pt. Wkład Polaków do techniki europejskiej demonstrując wierną kopię lampy Ignacego Łukasiewicza i inne cenne eksponaty. Zaproszone firmy przedstawiały kolejno referaty bardzo dobrze wspomagane wysoką techniką audiowizualną:

 • ZTS Zakład Technik Systemowych w Energetyce sp. zo.o. – Centralny system nadzoru dyspozytorskiego w Zakładzie Energetycznym Białystok S.A.,
 • Polkomtel S.A. – Usługi oferowane na bazie telefonii komórkowej,
 • Coral s.j. Zakład Technicznej Ochrony Mienia – Instalacje inteligentne EIB, elektroniczne systemy ochrony budynków i terenów, technika audiowizualna i konferencyjna,
 • Winuel S.A. – Systemy informatyczne związane z obsługą i uczestnictwem w Rynku Energii Elektrycznej,
 • Computerland – Systemy bilingowe.

W roku 2005 znowu w Okoniówku odbyło się kolejne spotkanie, któremu towarzyszyła wystawa sprzętu, urządzeń i aparatury zorganizowana przez Zakład Doświadczalny Instytutu Energetyki w Białymstoku, Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń Instytutu Energetyki z Warszawy i ELECTRUM Sp. z o.o. z Białegostoku

Wykład inauguracyjny pt. „Wytwórczość – nowe idee, konkurencja globalna, zagrożenia” wygłosił prof. Kazimierz Cywiński (Politechnika Białostocka).

W dalszej części spotkania zaprezentowano referaty:

 • „Wykorzystanie biomasy do produkcji zielonej energii na przykładzie Elektrociepłowni Rindipol S.A. w Hajnówce” – firma RINDIPOL S.A.,
 • „Nowoczesne metody i technologie produkcji dokumentów na przykładzie wdrożeń Xerox w energetyce” – firma Xerox Polska Sp. z o.o.,
 • „Miejsce i rola OSD na zmieniającym się rynku energii w Polsce” – firma Winuel S.A.,
 • „Aktywne rozłączniki średniego napięcia”, „Analiza metod automatycznego eliminowania uszkodzonych odcinków sieci SN” – Instytut Energetyki z Warszawy i Zakład Doświadczalny Instytutu Energetyki w Białymstoku.

Tak bogato wypełnione popołudnie uczestnicy zakończyli na wspólnej kolacji koleżeńskiej, którą umilił kabaret z Krakowa oraz zespół muzyczny. Rozmowy trwały do późnych godzin nocnych.

ImageW roku 2006 uroczystości ŚDT i MDE były obchodzone w Oddziale wspólnie. Uczestniczył w nich Członek Honorowy SEP kol. Jacek Szpotański – Prezes Stowarzyszenia w latach 1981-1987 i 2000-2004, który w przeszłości wielokrotnie odwiedzał nasz Oddział i uczestniczył w różnych spotkaniach, również w Okoniówku. Kolega Szpotański w czasie sesji naukowo-technicznej przypomniał początki przemysłu elektrotechnicznego i zasługi SEP dla rozwoju elektryki w odrodzonej w roku 1919 Polsce.

Program sesji obejmował referaty:

 • Technika sensorowa w monitorowaniu rozległych obiektów technologicznych – Jerzy Kołłątaj (Politechnika Białostocka)
 • Systemy komunikacyjne jako źródła przychodów dla sektora energetycznego – Dariusz Król (Alcatel Polska S.A.)
 • Prace pod napięciem – Andrzej Dąbrowski (Zakład Energetyczny Białystok S.A.)
 • Wizualizacja i archiwizacja danych rozległych sieci wodociągowych – Krzysztof Lotko (Automatyka Pomiary Sterowanie sp. z o.o.)
 • Jak skutecznie wzmacniać markę – Elżbieta Starakiewicz (IBM Polska sp. z o.o.)
 • Kolor i światło – Krzysztof Zaremba (Politechnika Białostocka )
 • Kable elektroenergetyczne SN podwieszane – Wiesław Mokański (Telefonika Kable Handel S.A.)
 • Nowe rozwiązania dla biznesu IPVPM i Business Everywhere – Zbigniew Majewski, Jerzy Maliszewski i Robert Skorupa (Telekomunikacja Polska S.A.)

ImageZorganizowano również okolicznościową wystawę obrazującą postęp w dziedzinie elektrotechniki i telekomunikacji. Ten bardzo obfity i różnorodny program był uzupełniony w „plenerze”.

Pokaz przeglądu złącza kablowego nn w technologii prac pod napięciem w wykonaniu brygady RE Łomża z komentarzem Mirosława Sajczyka był pilnie obserwowany przez uczestników, a szczególnie członków Studenckiego Koła SEP na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Image

Krzysztof Kobyliński i Stanisław Kiszło dyrektorzy białostockiego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Energetyki zaprezentowali aktualne wyroby swojego zakładu.

Szkolenie ustawiczne

Wychodząc naprzeciw potrzebom dokształcania kadry inżynieryjno-technicznej Oddział zorganizował we współpracy z Politechniką Białostocką, Zakładem Energetycznym i innymi firmami cykl seminariów. Aktualna tematyka, znani i uznani w kraju specjaliści powodowały, że każdorazowo aule w Politechnice, bo tam odbywała się większość z tych imprez wypełniały się bardzo licznym gronem słuchaczy.

Przykładowa tematyka:

 • 3.02.99 – Zastosowanie nowoczesnej aparatury Groupe Schneider w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia
 • 22.09.99 – Nowoczesne rozdzielnice NN i SN oraz elementy nośne, wsporcze i mocujące produkcji Elektromontażu Warszawa w instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych
 • 12.04.2000 – Zagadnienia projektowania i montażu sieci i instalacji elektrycznych z zastosowaniem aparatury Schneider Electric
 • 15.11.2000 – Nowoczesne urządzenia rozdzielcze niskiego napięcia
 • 15.05.2002 – Instalacje elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych
 • 20.10.2002 – Zagadnienia monitoringu, sterowania i ochrony w instalacjach elektrycznych 23.05.2003 – Ochrona od porażeń w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych do 1 kV 4.06.2004 – Bezpieczeństwo w instalacjach elektroenergetycznych WN, SN i nn w świetle aktualnych dokumentów normalizacyjnych (IEC oraz CENELEC)
 • 20.05.2005 – Kryteria wymiarowania instalacji elektrycznych uwzględniające wymagania techniczne i jakość energii
 • 19.05.2006 – Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa instalacji zasilania elektroenergetycznego do 1 kV – podstawy projektowania w świetle aktualnych norm i przepisów

Nasza przyszłość

Chodzi oczywiście o młodzież. Ciągle nową, bo ta z roku 1996 dzisiaj jest już zaawansowana w latach, co nie oznacza, że stara. Oddział wielką wagę przywiązywał od lat do spraw młodzieży. Staramy się promować ludzi zdolnych, podchodzących do przyszłego zawodu z pasją, którzy nie godzą się być tylko średnimi. To temu służą konkursy na najlepsze prace dyplomowe młodych inżynierów i techników, stypendia, Studenckie Koło SEP, Praktyczny Elektronik w ZSE w Białymstoku i Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka.

Konkursy na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Elektrycznym PB trwają już od lat chyba trzydziestu, konkursy dla techników trochę krócej. Ich laureaci zdobywali także wysokie miejsca w Konkursach Centralnych organizowanych na szczeblu Zarządu Głównego. Warto więc przypomnieć nazwiska i tematy prac ocenianych jako najlepsze:

Konkursy inżynierskie

 • 1998 – Grzegorz Lewszyk – Mikroprocesorowe sterowanie pomiarami na stacji aktynometrycznej
 • 1999 – Paweł Holiczer – Analiza granicznych możliwości pomiaru stężenia jonów chlorkowych metodą kulometryczną i wykonanie prototypu wielozakresowego miernika tych jonów w roztworach wodnych
 • 2000 – Robert Kołłątaj – System zdalnej akwizycji danych z rozproszonych czujników pomiarowych – I nagroda w Konkursie Centralnym
 • 2001 – Krystian Wicher – Odbiornik programowy (software radio) dla pasma długofalowego
 • 2002 – Sebastian Siedlecki i Marek Garbaruk – Opracowanie struktury i prototypu radiowego systemu sterowania i nadzoru rozłącznikiem napowietrznym systemu energetycznego średniego napięcia
 • 2003 – Paweł Pietreniuk – Miernik światła spolaryzowanego – Marcin Mojsak – Realizacja sterowania przekształtnika metodą bezpośredniej orientacji wektora pola FOC z wykorzystaniem procesora ADSP-21065L
 • 2004 – Piotr Chociej – Projekt i wykonanie układu zasilania słonecznego do radiometrycznych systemów pomiarowych
 • 2005 – Piotr Kalinowski – Koncepcja dydaktycznego modelu generatora pomiarowego klas DDS z cyfrowa akumulacją fazy – Krzysztof Samsel – Realizacja praktyczna rezerwowego źródła zasilania o mocy 1,5 kW – Marek Hajduk – Neuronowy detektor uszkodzeń łożysk tocznych silników Laureatom udostępnialiśmy łamy Biuletynu aby ze swoimi osiągnięciami mogli zapoznać szersze grono.

Konkursy dla techników:

 • 1998 – Mariusz Słapiński i Andrzej Sołowianiuk z ZSE w Białymstoku – Mikroprocesorowy system edukacyjny – II nagroda w Konkursie Centralnym – Rafał Gliński i Andrzej Rusaczyk z ZSE w Białymstoku – Transceiver SSB
 • 1999 – Paweł Tur i Cezary Mogielnicki z ZSE w Białymstoku – System wspomagający projektowanie układów opartych na mikrokontrolerach serii 89 CXX
 • 2000 – Paweł Panasiuk z ZSE w Białymstoku – Miernik natężenia promieniowania podczerwonego
 • 2001 – Marcin Lewkowicz i Wojciech Ciołko z ZSE w Białymstoku – Mikroprocesorowy układ pozycjonowania i sterowania obiektem
 • 2002 – Jacek Borowski i Paweł Tokarewicz z ZSE w Białymstoku – Projekt i wykonanie transformatora Tesli – I nagroda w Konkursie Centralnym
 • 2003 – Kamil Wróblewski i Grzegorz Kulesza – Myszka komputerowa dla osób niepełnosprawnych ruchowo – I nagroda w Konkursie Centralnym
 • 2004 – Michał Sawicki ZSM w Łomży- Wewnętrzny, sieciowy, komputerowy system przetwarzania i archiwizacji danych i ocen uczniów – II nagroda w Konkursie Centralnym
 • 2005 – Janusz Grądzki – Elektroniczny dziennik szkolny opiekun – III nagroda w Konkursie Centralnym – Rafał Pesel – Szkolny dziennik internetowy – aplikacje obsługujące bazę danych MySQL napisane w oparciu o język DELPHI

Ponadto – Piotr Chociej i Maciej Łucyk z ZSE w Białymstoku otrzymali w roku 1999 – II nagrodę w Konkursie Centralnym za pracę „Dyktafon cyfrowy” , a Paweł Chomicki i Krzysztof Łapiński z ZSM w Łapach za pracę Tablica sygnalizacyjna do walk dżudo – III nagrodę w Konkursie Centralnym w roku 2001.

Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

ImageDni te wymyśliło środowisko szczecińskie i zorganizowało pierwsze spotkanie w roku 1998. Przesłaniem ODME była i jest integracja studentów wydziałów elektrycznych uczelni technicznych, propagowanie nowości technicznych i nowoczesnych technologii z dziedzin szeroko pojętej elektryki oraz wymiana doświadczeń młodych elektryków z całej Polski. Ideę podchwycili członkowie Studenckiego Koła SEP na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej i w dniach 14-16 maja 1999 roku w Białymstoku odbyły się II Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka, których uczestnikami byli studenci z kierunków studiów związanych z elektryką, reprezentujący jedenaście uczelni technicznych z całej Polski – Politechnikę Szczecińską, Warszawską, Częstochowską, Śląską, Gdańską, Lubelską, Wrocławską, Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, Wojskową Akademię Techniczną, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Wraz z gos-po-darzami z Politechniki Białostockiej zebrało się ponad 50 osób. Uroczystości patronował Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich prof. Stanisław Bolkowski i Rektor Politechniki Białostockiej prof. Tadeusz Citko.

ImageZarząd Główny SEP reprezentował kol. Wojciech Kramarz z Oddziału Szczecińskiego SEP, gdzie urodziły się Dni Młodego Elektryka – przewodniczący Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów.

W programie Dni była sesja naukowa z poważnymi referatami, prezentacje firm, zwiedzanie obiektów Politechniki i Zespołu Szkół Elektrycznych im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, zma-gania intelektualne i sprawnościowe w konkursach, występy szkolnej orkiestry i zespołu tanecznego, ognisko i wreszcie Bal Młodego Elektryka, po którym nareszcie mógł odpocząć studencki zespół organizacyjny – Mariusz Ołdziej, Wojciech Kochański, Artur Gerc, Elżbieta Nadulicz, Andrzej Kużelewski, Janusz Rafałko, Marcin Kurczewski, Grzegorz Brzeźnicki, Andrzej Ziniewicz, Wojciech Sosnowski, Marian Lewczuk i Adam Żdanuk dyskretnie wspomagani przez przewodniczącego Oddziałowej Komisji ds. Młodzieży i Studentów kol. Mariana Dubowskiego i prezesa Kołłątaja.

Image   Image

Następnie takie imprezy organizowali młodzi koledzy z Warszawy, Gdańska, Gliwic, Poznania, Krakowa, Lublina. Brały w nich udział kolejne ekipy białostockie przywożąc z nich nowe znajomości, doświadczenia i sukcesy w rywalizacji w konkurencjach technicznych i w nieco dziwnych konkurencjach sportowych.

Opłatki

Spotkania opłatkowe, które są stałym punktem kalendarza Oddziału, były pomyślane początkowo jako spotkania władz Oddziału z seniorami. W przedświąteczny poniedziałek 18 grudnia 2000 roku przybyli na takie spotkanie koleżanki i koledzy, którzy uzyskali już prawo do nie zajmowania się sprawami zawodowymi. Wielu z nich położyło wielkie zasługi dla rozwoju Oddziału Białostockiego SEP. Wśród przybyłych blisko 50 gości znaleźli się: Zasłużeni Seniorzy SEP – Bogdan Siuda – Prezes Oddziału w latach 1984-1990, Zenon Tworkowski, Anatol Komorowski i Edward Karpiński, członkowie władz Oddziału poprzednich kadencji – Mieczysław Zaczek, Jan Nowicki, Barbara Łękawa, Mieczysław Klimaszewski, Jolanta Sarajew, Mariusz Wawrentowicz, Jerzy Samsel, Tadeusz Krekora, pierwsi absolwenci Wydziału Elektrycznego Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku z roku 1954 – Celina i Marian Kisielewscy, Kazimierz Bielski a także nadal bardzo czynni w działalności stowarzyszeniowej – Antoni Dzikiewicz, Krystyna Małkowska, Zbigniew Siwak i wielu innych.

Image

W trakcie spotkania na salę wkroczyli z jasełkami aktorzy Białostockiego Teatru Lalek. Pokazali perypetie Maryi i Józefa ze znalezieniem lokum na nocleg w Betlejem. Narratorem całości był Diabeł, postać w tym przypadku wyjątkowo pozytywna. Zaangażował do przedstawienia również zebranych, powierzając im role przeważnie wrednych mieszkańców Betlejem, którzy nie chcieli przyjąć podróżnych nie widząc w tym zysku. Dopiero reprymenda Archanioła Gabriela (sam Prezes w tej roli) przyniosła jakiś skutek. Potem Święta Rodzina z przyległościami przekształciła się w śpiewającą orkiestrę. Trzymający prym Diabeł (nadal pozytywny) intonował kolędę po kolędzie akompaniując na akordeonie. Dzielnie wspierała go Maryja na skrzypcach, Józef na gitarze i Pasterz na kontrabasie. Zgromadzeni podchwytywali melodie i zapachniało Świętami. Od czasu do czasu brzmiała pastorałka „… a jak nic nie dacie, wielki cud poznacie, pobijemy garnki, miski co w chałupie macie…”

Potem nastąpiło ogólne łamanie się opłatkiem i składanie życzeń, a wśród nich aby takie spotkania staną się tradycją. I stały się.

ImageW następnych latach grono uczestniczących znacznie powiększyło się. Przybywali na nie przedstawiciele wszystkich kół. Zawsze odbywały się w serdecznej atmosferze. Były okazją do wręczenie upominków (w roku 2004 takie otrzymała Redakcja w pełnym składzie – Mirosław Sosnowski, Grzegorz Klentak, Marek Powichrowski i Bogusław Łącki – za „trud redakcyjny”), nagród w Konkursach prac dyplomowych, a nawet godności Zasłużonego Seniora SEP. Towarzyszyły im zawsze koncerty w wykonaniu znanych z pierwszego spotkania aktorów BTL, potem zespołu Gaudium, a ostatnio orkiestry kameralnej Filharmonii Białostockiej pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego – jej dyrektora.

Od autorów

Zdobycie materiałów do opisania pierwszych 50 lat Oddziału Białostockiego SEP było bardzo trudne, czasami wręcz niemożliwe. Szczególnie dotyczyło to pierwszych lat powojennych. Pisząc o ostatnich 10 latach, materiałów mamy pod dostatkiem, przede wszystkim dlatego, że nasz Biuletyn jest swoistą kroniką czasów. To duży problem wybrać co najważniejsze, bo i ocena ważności jest subiektywna. Ponieważ jest to „garść wspomnień”, to wiadomo, że w garści wszystko się nie pomieści. Jesteśmy świadomi, że o wielu rzeczach ważnych nie przypomnieliśmy, choćby o tym, że:

 • Ośrodek Szkolenia systematycznie prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń energetycznych,
 • Cztery komisje przeprowadzają takie egzaminy,
 • Ośrodek Rzeczoznawstwa jest stale w czołówce Izby Rzeczoznawców SEP pod względem aktywności, wysokości przychodów i różnorodności wykonywanych prac,
 • Organizowaliśmy wycieczki do Wilna, Lwowa, Pragi Czeskiej, Paryża, na Jeziora Augustowskie i wzgórza Suwalszczyzny (kilka fotek dla przypomnienia obok),
 • Organizowaliśmy wspólne wyjazdy na spektakle teatralne do Warszawy i widzieliśmy „Greka Zorbę” w Teatrze Wielkim, „Wesołą wdówkę””Miss Sajgon” i „Koty” w Romie, „Chicago” w Komedii, „Romeo i Julię” na Torwarze i „Tyle miłości” w Buffo,
 • Bale Elektryka organizowane przez zespół Karola Jurkowskiego słyną w Białymstoku i okolicach

Mirosław Sosnowski i Grzegorz Klentak

PS.
– o kłopotach nie przypominamy – bo przecież mamy święto,
– 27 numerów Biuletynu od czerwca 1998 do grudnia 2006 – to 964 strony (bez okładek) i 16 350 egzemplarzy.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone