STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Dr inż. Jerzy Kołłątaj urodził się 16 kwietnia 1947 roku w Jeleniej Górze. W 1966 r. ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku w specjalności elektroenergetyka. Następnie podjął studia na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku, które ukończył w 1970 roku z wyróżnieniem. W latach 1970-72 odbywa studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej otrzymując tytuł magistra inżyniera w specjalności elektrotechnika przemysłowa. W roku 1980 uzyskuje na Politechnice Warszawskiej tytuł doktora nauk technicznych. Praca doktorska obroniona z wyróżnieniem, dotyczyła statystycznej metody oceny dynamiki ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Dr inż. Jerzy Kołłątaj pracę zawodową rozpoczął w 1970 roku w Okręgowym Urzędzie Telekomunikacji Międzymiastowej w Białymstoku na stanowisku starszego instruktora, by w 1971 roku podjąć pracę w Zakładzie Konstrukcyjnym Precyzyjnego Sprzętu Medycznego Akademii Medycznej w Białymstoku. Następnie w 1972 roku zaczyna pracę w Centralnym Ośrodku Techniki Medycznej w Warszawie Oddział w Białymstoku, gdzie pracuje do roku 1991 kolejno na wielu stanowiskach, począwszy od starszego konstruktora, poprzez adiunkta, kierownika pracowni aparatury neurodiagnostycznej, po Dyrektora ds. naukowo-technicznych Oddziału. W tym czasie w latach 1984-1987 przebywa na stażu naukowym w Republice Federalnej Niemiec, współpracując m.in. z NASA w zakresie badań nad regeneracją nerwów w stanie nieważkości przy zastosowaniu pól elektromagnetycznych. Nieprzerwanie od roku 1991 jako właściciel, prowadzi własną firmę „AMEX” Research Corporation Technologies. W ramach firmy współpracuje z wieloma światowymi koncernami, uczelniami i organizacjami. Jest czynnym konstruktorem i autorem m.in. aparatury pomiarowej do badania przepływów wielofazowych w przemyśle petrochemicznym i wydobywczym. Oprócz zajęć inżynierskich i naukowych dr inż. Jerzy Kołłątaj równolegle zajmuje się pracą dydaktyczną, kształcąc nowe pokolenia następców. W latach 1976 – 1995 pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, a w latach 1999-2012 jako adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. W latach 2005-2009 prowadził zajęcia ze studentami Filii w Ełku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, na Wydziale Nauk Technicznych. Jest także promotorem ponad 110 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, z których wiele zostało wyróżnionych w konkursach oddziałowych SEP i konkursach krajowych na najlepszą pracę dyplomową. Dr inż. Jerzy Kołłątaj jest autorem ponad 40 publikacji naukowych, uczestniczył lub kierował w wielu projektach badawczych, prowadził wykłady na uczelniach zagranicznych, a także na seminariach SEP. Na przestrzeni lat uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych w wielu krajach świata oraz odbył wiele szkoleń i staży naukowo-przemysłowych m.in. w USA, RFN, Austrii, Wlk. Brytanii. Jest autorem ponad dwudziestu prac naukowo-badawczych i konstrukcyjnych wdrożonych do praktyki, stale współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami i instytutami w zakresie prac badawczych, konstrukcyjnych i wdrożeniowych dotyczących m.in. specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej dla różnych gałęzi nauki, medycyny i gospodarki. Na Politechnice Białostockiej był autorem i koordynatorem międzynarodowego projektu ERASMUS Narodowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także autorem budowy laboratoriów dydaktycznych oraz programów nauczania wielu przedmiotów z zakresu elektroniki profesjonalnej, przemysłowej i medycznej. W roku 2014 na terenie jednego z ówczesnych gimnazjów, przy wsparciu Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, zorganizował nowatorskie Centrum Młodego Mistrza i Odkrywcy "EUREKA", Był pomysłodawcą, wykonawcą i koordynatorem unijnego projektu realizowanego przez FSNT NOT w latach 2013-2014 pt. "Innowacyjna technika. Programy zajęć technicznych dla gimnazjów". Był dwukrotnie (2016 r. i 2017 r.) przedstawicielem FSNT NOT na Ukrainie (Kijów, Lwów) w zakresie międzynarodowej współpracy we wdrażaniu technicznych programów nauczania w szkolnictwie ukraińskim (Ukrainian Education 2030 - what it should be?). Regularnie uczestniczy jako juror w wielu młodzieżowych i studenckich konkursach na ciekawe opracowania i wyszukiwanie techno talentów. Posiada także zgłoszenia patentowe. Jest rzeczoznawcą IR SEP.
W natłoku zajęć zawodowych dr inż. Jerzy Kołłątaj znajduje także czas na pracę społeczną, spełniając w SEP wiele funkcji m.in: wieloletniego Przewodniczącego Koła, Wiceprezesa Zarządu Oddziału, Prezesa Zarządu Oddziału Białostockiego przez dwie kadencje (1998-2006), Przewodniczącego Oddziałowej Komisji ds. Młodzieży i Studentów, Przewodniczącego Rady Ośrodka IR SEP w Białymstoku, przez wiele kadencji członka Zarządu Oddziału w Białymstoku, członka Krajowej Komisji ds. Młodzieży i Studentów, Przewodniczącego Oddziałowej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień, członka Centralnej Komisji Nagród i Wyróżnień, a także wieloletniego członka Zarządu Rady FSNT NOT w Białymstoku. Organizował lub brał czynny udział w organizacji wielu imprez stowarzyszeniowych jak: dwukrotnie spotkanie Rady Prezesów SEP, II edycję Dni Młodego Elektryka w Białymstoku, Olimpiady „Euroelektra” (przewodniczący okręgowej komisji konkursowej), wielu oddziałowych spotkań integracyjnych np. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryka oraz Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, 60-lecia Oddziału Białostockiego SEP.
Dr inż. Jerzy Kołłątaj posiada wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Godność Zasłużonego Seniora SEP, Szafirową Odznakę Honorową SEP, Złotą Odznakę Honorową SEP, Diamentową Odznakę Honorową NOT, Złotą Odznakę Honorową NOT, medal SEP im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, medal SEP im. prof. Stanisława Fryze, medal SEP im. prof. Janusza Groszkowskiego, medal SEP im. prof. Włodzimierza Krukowskiego, medal SEP im. prof. Pawła Jana Nowackiego, odznakę „Zasłużony dla oświaty”, tytuł "Lider w edukacji", wyróżnienie "Nauczyciel mądry sercem", medale pamiątkowe z okazji 90-lecia SEP i 50-lecia NOT w Białymstoku, medale pamiątkowe z okazji 65-lecia, 70-lecia i 75-lecia Oddziału Białostockiego SEP, a także jest laureatem I nagrody za najlepszą publikację na konferencji międzynarodowej w Budapeszcie w 2003 r.
Dr inż. Jerzy Kołłątaj jest człowiekiem wyjątkowo utalentowanym, kontaktowym i koleżeńskim. Jego hobby to muzyka poważna i niepoważna, literatura i majsterkowanie.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone