STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Mgr inż. Karol Białkowski urodził się 28.01.1902 r. w Berdyczowie. W wieku 15 lat stracił ojca, co wpłynęło na konieczność przerwania nauki w polskim gimnazjum i podjęcia pracy fizycznej. W 1923 r. ukończył szkołę średnią w Warszawie i rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Dyplom inżyniera elektryka uzyskał w 1931 r. Od 1932 r. do 1936 r. pracował w Elektrowni Miejskiej w Wilnie. Od 1937 r. był kierownikiem Elektrowni Miejskiej w Zamościu, gdzie pracował do listopada 1944 r. W 1940 r. aresztowany przez gestapo i więziony na Zamku w Lublinie, skąd w wyniku wręczenia łapówki po 10 dniach został zwolniony. Wykorzystując zajmowane stanowisko w Elektrowni udzielił pomocy organizatorom wywiezienia z Zamościa poszukiwanego przez Niemców obrazu Jana Matejki - Hołd Pruski. W listopadzie 1944 r. otrzymał z PKWN nominację na dyrektora Elektrowni Białystok. W Elektrowni Białystok pracował do 1951 r. kierując jej odbudową ze zniszczeń wojennych. Był współzałożycielem w 1948 r. Liceum Elektrycznego w Białymstoku oraz inicjatorem i współorganizatorem WSI dla pracujących, która za zgodą Ministra Oświaty została utworzona w 1949 r. przy NOT w Białymstoku. Była to pierwsza wyższa uczelnia w Białymstoku, a mgr inż. Karol Białkowski został jej pierwszym rektorem, którą to funkcję pełnił będąc jednocześnie do 1951 r. dyrektorem Elektrowni. Od 1951 r. pracował w WSI, gdzie był rektorem do 1956 r., a w latach 1964-1967 dziekanem Wydziału Elektrycznego. Od utworzenia w 1949 r. WSI do czasu przejścia na emeryturę w 1972 r. był wykładowcą podstaw elektrotechniki, techniki wysokich napięć układów elektroenergetycznych i części maszyn. Mgr inż. Karol Białkowski był członkiem SEP od 1932 r. Uczestniczył w Walnym Zjeździe Delegatów SEP w 1935 roku w Bydgoszczy. W 1946 r. założył pierwsze w Białymstoku koło SEP przy Elektrowni, które dało początek Białostockiemu Oddziałowi SEP. Od 1946 r. przez 12 lat kierował działalnością SEP w Białymstoku. Był On również inicjatorem konsolidacji środowiska technicznego skupiającego techników i inżynierów różnych branż, co zaowocowało powstaniem w 1946 r. komitetu organizacyjnego, a następnie w 1949 r. Oddziału NOT w Białymstoku. Był przewodniczącym Oddziału NOT w Białymstoku od 1949 r. przez 15 lat. Z Jego inicjatywy w 1964 r. wybudowany został w Białymstoku "Dom Technika". W holu tego budynku umieszczona została tablica poświęcona Jego pamięci. Mgr inż. Karol Białkowski posiadał wiele państwowych, regionalnych i stowarzyszeniowych odznaczeń. Zmarł 01.11.1975 r. Był Człowiekiem życzliwym, dobrym oraz zaangażowanym w zawodowej i stowarzyszeniowej działalności i takim pozostanie w naszej pamięci.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone