STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Mgr inż. Ryszard Mazgajski urodził się dnia 21.06.1932 roku w Ciechanowie jako syn ułana, oficera Wojska Polskiego. Szybko go stracił, gdyż ojciec poległ na polu walki w obronie Ojczyzny podczas kampanii wrześniowej 1939 r. Z powodu zawieruchy wojennej kol. Ryszard Mazgajski nie uczęszczał do szkoły powszechnej, lecz uczył się w domu i na tajnych kompletach. Zaraz po wojnie uczęszczał do Gimnazjum Ogólnokształcącego w Cie-chanowie, które ukończył w 1949 roku. Następnie w latach 1949-1952 uczył się w Liceum Telekomunikacyjnym
w Warszawie, gdzie otrzymał Dyplom Technika Teleko-munikacji. W 1952 roku podejmuje pracę w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacji w Warszawie. Już w 1953 roku zostaje powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Mając już sporą wiedzę fachową trafia do obsługi nowoczesnego, jak na tamte czasy, węzła łączności w Oficerskiej Szkole Wojsk Łączności w Zegrzu pod Warszawą. Będąc prawdziwym guru od serwisu urządzeń łączności, służbę wojskową odbył w spokoju, a pod jej koniec poświęcał dużo czasu na przygotowanie się do egzaminów wstępnych na politechnikę. W 1955 roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz pracę w RUT w Białymstoku. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1961 roku. Po uzyskaniu dyplomu awansuje na kierownika Urządzeń Miejscowych i Między-miastowych. W 1966 roku zostaje zastępcą dyrektora RUT w Białymstoku. W 1980 roku zostaje powołany na dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji (WUT) w Białymstoku, którym jest do roku 1993. W tym też roku przechodzi na emeryturę, choć niespokojny duch każe mu jeszcze „powalczyć” w prywatnej firmie telekomunikacyjnej RETEL w Łapach, którą założył wraz z kolegami. Podczas swej aktywności zawodowej kol. Ryszard Mazgajski przez ponad 20 lat był także nauczycielem przedmiotów zawodowych w 2-letnim Pomaturalnym Studium Telekomunikacyjnym, które utworzono przy Zespole Szkół Elektrycznych w Białym-stoku - przede wszystkim z Jego inicjatywy. Był także współinicjatorem utworzenia kierunku telekomunikacji na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Kol. Ryszard Mazgajski wstąpił do SEP już w 1952 roku pracując w RUT w Warszawie,
a następnie aktywnie działał w strukturach stowarzyszenia pracując w Białymstoku. W latach 1966-1968 był wiceprezesem Oddziału Białostockiego SEP, by w roku 1969 zostać wybranym na Prezesa. Funkcje tę pełnił do roku 1984, czyli 15 lat, będąc najdłużej urzędującym prezesem w historii Oddziału. W tym czasie następuje prawdziwy rozkwit działalności SEP na białostocczyźnie. Znacznie powiększa się ilość członków stowarzyszenia. Oddział organizuje wiele seminariów szkoleniowych, spotkań integracyjnych, wyjazdów na wycieczki zagraniczne (m.in. do NRD, na Węgry, do Czechosłowacji oraz ZSRR, gdzie odwiedzono m.in. Wilno, Donieck, Charków i Moskwę). Organizowano także konferencje Sekcji Łączności SEP
w Białowieży, nawet z udziałem Ministra Łączności. W 1978 roku z inicjatywy kol. Ryszarda Mazgajskiego odbył się w Białymstoku XXI Walny Zjazd Delegatów SEP, którego organizacja była dużym wyzwaniem logistycznym. Obrady odbywały się
w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki, towarzyszący koncert artystyczny w sali koncertowej Filharmonii Białostockiej, a koleżeński bal w sali balowej Pałacu Branickich. Następnie uczestnicy mieli do wyboru zwiedzanie Parku Białowieskiego lub zapoznanie się kulturą polskich Tatarów w Kruszynianach i Bohonikach albo przejażdżkę statkiem po jeziorach w Augustowie. Za swą ponadprzeciętną aktywność został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, stowarzyszeniowymi i branżowymi. Wśród nich są: Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrna i Złota Odznaka Honorowa SEP, Srebrna i Złota Odznaka Honorowa NOT, Godność Zasłużonego Seniora SEP, Medal Pamiątkowy im. prof. Janusza Groszkowskiego, medal z okazji 90-lecia SEP, Zasłużony dla Białostocczyzny, Zasłużony dla Telekomunikacji. Zawsze był ceniony jako doskonały fachowiec, organizator i nauczyciel, a przy tym jako przebojowy i stanowczy w działaniu.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone