02
sie

Tu nowe wnioski na egzamin 2024. Nowe zasady egzaminów kwalifikacyjnych w SEP

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. 2022 poz. 1392).

Rozporządzenie zmienia szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatację instalacji, urządzeń i sieci.
Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającą tę osobę.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy dołączyć:
 1)   kopię jednego z niżej wymienionych dokumentów:
– świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
– świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
– certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
– świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
lub
świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
– zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
– zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

Nowe formularze poniżej (aktualne na 2024 r.):