STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Najbliższe kursy i egzaminy

KURSY:

KURS PODSTAWOWY

Kurs „Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów lub napraw, montażu lub demontażu” odbędzie się w dniach: 15.04 – 17.04.2024 r. w godzinach 15:30 – 19:45 w Ośrodku Szkoleniowym SEP w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej – Curie 2, sala 203.

LITERATURA DO KURSU:
Urządzenia do 1 kV i powyżej 1 kV

KURS KONTROLNO-POMIAROWY

Kurs „Dozór i eksploatacja  urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym”, który planowaliśmy rozpocząć w Ośrodku Szkoleniowym SEP w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej–Curie 2 w dniu 12.03.2024 r. nie odbędzie się w tym terminie z powodu braku odpowiedniej ilości chętnych. 

LITERATURA DO KURSU:
Badania i pomiary

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w naszych szkoleniach i do zakupu literatury pomocniczej.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 85 7428524, e-mail: biuro@sep.bialystok.pl lub osobiście w biurze Zarządu Oddziału SEP ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 (budynek NOT), pokój nr 207.

EGZAMINY:

Informujemy, że egzamin kwalifikacyjny w Grupie 1E i 1D odbędzie się w dniu: 18.04.2024 r. o godz 15:00 w budynku NOT przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 2 w Białymstoku, sala 203.  Zgłoszenia przyjmuje Biuro Zarządu Oddziału Białostockiego SEP.

Opłata za egzamin E lub D: 424,20 zł każdy (cena urzędowa do 10% minimalnego wynagrodzenia w pierwszym półroczu 2024 r.)

Zapisy na egzaminy przyjmuje Biuro Oddziału SEP telefonicznie 85 7428524 i mailowo: biuro@sep.bialystok.pl

UWAGA!!!!

W dniu 1 lipca 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. 2022 poz. 1392).

Rozporządzenie zmienia szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatację instalacji, urządzeń i sieci.
Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającą tę osobę.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku (dostępny np. na stronie głównej) należy dołączyć:
 1)   kopię jednego z niżej wymienionych dokumentów:
– świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
– świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
– certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
– świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
lub
świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
– zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
– zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci. Wzór formularza zaświadczenia poniżej.

Zaświadczenie od pracodawcy – formularz

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone